BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu các sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 26/CIC5 -TCHC ngày 10/01/2013của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu cácsản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã QuangTrung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (có danh mục kích thước đá kèm theo). Vềvấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 được Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Nai cấp giấy phép khai thác mỏ đá xây dựng Soklu 6, ấp Nguyễn Huệ, xãQuang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (tại Quyết định số 1072 QĐ-UBNDngày 19/4/2012). Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 đã đầu tư cơ sở chế biếnđá ốp lát với nguồn nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xãQuang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 377/QĐ-CIC5 -HĐQT ngày 30/5/2012 của Hội đồng quản trị).

Sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xâydựng nêu trên có chiều dày ≤ 100 mm củaCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 không thuộc Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đượcphép xuất khẩu tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng vềhướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5được phép xuấtkhẩu những sản phẩm đá ốplát khai thác từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnhĐồng Nai theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuấtkhẩu các sản phẩm đá ốp lát của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5, đề nghịQuý Công ty thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;

- Chi cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh
; Đồng Nai; Bà Rịa- Vũng Tàu;
Bình Dương;
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới