BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét luồng cảng cá Đề Gi, tỉnh Bình Định.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi : Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Hoàng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 09/KH ngày 03/02/2009 củaDoanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Hoàng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từviệc nạo vét luồng cảng cá Đề Gi, tỉnh Bình Định. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Căn cứ công văn số 444/UBND-NĐ ngày 23/02/2009 của Uỷ bannhân dân (UBND) tỉnh Bình Định về việc quyết định chủ trương cho lập dự án đầutư xây dựng Bến cá Đề Gi giai đoạn 2 để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyềnra vào cảng, nâng cao hiệu quả khai thác bến bãi và đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạtầng. Trong trường hợp khẩn cấp Bến cá Đề Gi có thể phục vụ công tác quốcphòng, dịch vụ hậu cần cho Biển, Đảo.

Để thực hiện chủ trương trên, UBND tỉnh Bình Định đã chọnDoanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Hoàng là đơn vị thực hiện thi công nạo vét luồngtàu cảng cá Đề Gi và lượng cát tận thu được xuất khẩu.

Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Hoàng có Hợp đồng xuất khẩu cátsố 01/HD-SAND ký ngày 23/10/2008 với khối lượng 5. 000.000 m3. Đồng thời mẫucát xuất khẩu đẫ được Vinacontrol giám định chất lượng tại Chứng thư giám địnhvề phẩm chất số 09EH1NĐ0071- 01 ngày 05/3/2009, kết quả phân tích cho thấy hàmlượng NaCl: 0, 27% là cát bị nhiễm mặn, hàm lượng các khoáng vật nặng, quý hiếmcó trong cát rất thấp không đạt giá trị để chế biến.

Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì trường hợp xuấtkhẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng cảng cá Đề Gi,tỉnh Bình Định của Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Hoàng đã đáp ứng được các điềukiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Thời hạn và khối lượng cát xuất khẩu được thực hiện theo Chỉthị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không quá ngày31/12/2009. Đồng thời trong thời gian xuất khẩu UBND tỉnh cần chỉ đạo để việcnạo vét, khơi thông luồng lạch đảm bảo môi trường, không gây ách tắc giao thôngđường thuỷ, không làm sạt lở đê kè và không để việc xuất khẩu cát làm ảnh hưởngđến nhu cầu cát xây dựng của địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cátnhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét luồng cảng cá Đề Gi, tỉnh Bình Định của Doanhnghiệp tư nhân Nguyễn Hoàng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Lưu VP, VLXD, 10;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung