BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 18/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Quốc tế DELTA
(Địa chỉ: P306, Tòa nhà CT9, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20081206/HQ-TNTX ngày 26/12/2008 củaCông ty TNHH Quốc tế DELTA về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1) Trên cơ sở ngành, nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên số 0102012910 (đăngký lần đầu ngày 14/06/2004 và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 22/05/2008) thì Côngty đủ điều kiện để hoạt động theo phương thức tạm nhập tái xuất thiết bị, sảnphẩm (tương ứng theo ngành, nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh) từ phía đối tác nước ngoài để kiểm tra, đánh giá, thử nghiệm và tìm kiếmthị trường tại Việt Nam.

2) Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê hoặc mượn thiết bị,sản phẩm với đối tác nước ngoài, đề nghị Công ty căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và điểm 2.2.2, mụcIII, phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính để thựchiện thủ tục tạm nhập tái xuất thiết bị, sản phẩm theo quy định của pháp luật.

3) Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê hoặc mượn thiết bị,sản phẩm với đối tác nước ngoài tại điểm 2 nêu trên thì Công ty sử dụng tờ khaihàng hóa nhập khẩu (HQ/2002-NK) và tờ khai hàng hóa xuất khẩu (HQ/2002-XK) đểkhai báo hải quan và làm thủ tục tạm nhập tái xuất thiết bị, sản phẩm.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửakhẩu (nơi Công ty làm thủ tục) để được giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh