BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/LĐTBXH-TL
V/v trả lương khi công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ngânhàng Công thương Việt Nam

Trả lời công văn số 009/CV-NHCT2 ngày 02/01/2008của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXHngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủvề tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theoLuật doanh nghiệp và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 sửa đổi mộtsố khoản, mục của Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên thì doanh nghiệp cổphần được quyền xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật,tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thoả ướclao động tập thể, xác định quỹ lương, trả lương, nâng bậc lương và giải quyếtcác chế độ khác cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hệ thống thang lương,bảng lương của Nhà nước thì phải thực hiện các quy định về xếp lương, xếp hạng,nâng bậc, nâng ngạch lương cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước.

2/ Theo quy định tại khoản 5, mục V Thông tư số13/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên thì doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và banhành quy chế trả lương, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chấtlượng, hiệu quả, tài năng, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và ngườilao động. Như vậy, doanh nghiệp được quyền xây dựng quy chế trả lương, có thểbao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, bảo đảm phù hợp với hiệu quả hoạtđộng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ đóng góp của mỗi người.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngânhàng Công thương Việt Nam biết thực hiện theo đúng quy định của nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân