UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 180/SLĐTBXH-LĐ
Về khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động và thực trạng đời sống công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xãhội Quận – Huyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà tại thông báo kết luận và chỉ đạo số 879/TB-VP ngày 13/12/2007 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânthành phố; ngày 04 tháng 01 năm 2008 Sở Lao động–Thương binh và Xã hội đã triểnkhai kế hoạch số 6465/SLĐTBXH-LĐ ngày 26/12/2007 về khảo sát, đánh giá tìnhhình thực hiện chính sách pháp luật lao động và thực trạng đời sống công nhântrong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến quận – huyện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận – huyện nhanh chóng tham mưu Ủy ban nhân dân quận –huyện về kế hoạch, chọn thời điểm khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn vàthực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

- Báo cáo đánh giá, nhận định chung, đưa ra ý kiến đề xuất(nếu có) về việc tuân thủ pháp luật lao động của các doanh nghiệp đóng trên địabàn quận - huyện.

- Biểu báo cáo tổng hợp (đính kèm công văn) gồm:

+ Biểu 1: Tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật lao độngcủa doanh nghiệp (theo phiếu khảo sát dành cho doanh nghiệp)

+ Biểu 2A, 2B, 2C : Tổng hợp tình hình đời sống, nhu cầu củangười lao động và quan hệ lao động (theo phiếu khảo sát dành cho người laođộng)

(Quận–Huyện có thể truy cập để lấy biểu mẫu tổng hợp taiwebsite: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn và gởi biểu báo cáo tổng hợp qua địachỉ email: [email protected] hoặc [email protected]) hoặc gởi trựctiếp tại Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công thuộc Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội

Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyệntổng hợp và báo cáo như nội dung đã nêu về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trướcngày 30/04/2008 để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

* Gởi kèm công văn số 69/SLĐTBXH-LĐ ngày 07/01/2008 củaSở gởi cho các doanh nghiệp để quận – huyện tham khảo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- UBND quận-huyện;
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trần Trung Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 180/SLĐTBXH-LĐ khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động và thực trạng đời sống công nhân doanh nghiệp trên thành phố