BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 180/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 10230/HQHP-PNV ngày 29/9/2008 của CụcHải quan Tp Hải Phòng, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Ngày hiệu lực của chữ ký ông Boonrak Nakathitiporn tạiphòng cấp Bangkok đã được thông báo lại tại công văn số 6759/TCHQ-GSQL ngày25/12/2008.

2. Tại Điều 19 - Phụ lục III của Quyết định 12/2007/QĐ-BTMcủa Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ngày 31 tháng 05 năm 2007 quy địnhphải đóng dấu "ISSUED RETROACTIVELY" đối với C/O không được cấp vàothời điểm xuất khẩu hoặc một thời gian ngắn sau đó. Nhưng tại Điều 10 của thủtục cấp và kiểm tra xuất xứ (OCP) thuộc các quy tắc xuất xứ của Hiệp địnhthương mại ASEAN - Trung Quốc quy định đối với C/O không được cấp vào thời điểmxuất khẩu hoặc một thời gian ngắn sau đó phải mang dòng chữ "ISSUED RETROACTIVELY".Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị vẫn chấp nhận dòng chữ "ISSUEDRETROACTIVELY" được đánh máy trên C/O. Về vấn đề này Tổng cục Hải qua sẽcó trao đổi với Bộ Công Thương để đưa ra tại phiên họp đàm phán ASEAN - TrungQuốc.

3. Về việc đánh dấu bằng bút bi tại các ô trong mục 13 trênC/O đã được Tổng cục hướng dẫn tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009. Đềnghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này để xử lý các vụ việc liênquan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp Hải Phòngbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn