THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 180/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt phương án cấu trúc lại Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp xi măngViệt Nam

Xét đề nghị của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam(tờ trình số 1358/XMVN-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2009, công văn số 1648/XMVN-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2009 và số 1851/XMVN-HĐQT ngày 09 tháng 12năm 2009); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14507/BTC-TCDN ngày 14 tháng10 năm 2009, Xây dựng (công văn số 2141/BXD-ĐMDN ngày 02 tháng 10 năm 2009),Nội vụ (công văn số 3053/BNV-TCBC ngày 21 tháng 9 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnhHải Dương (công văn số 1373/UBND-KT ngày 29 tháng 9 năm 2009) về phương án cấutrúc lại Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng vềlàm doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Côngnghiệp xi măng Việt Nam; cơ cấu lại Công ty Xuất nhập khẩu xi măng thành phòng(ban) chức năng thuộc khối văn phòng Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ximăng Việt Nam.

2. Việc sắp xếp, đổi mới Công ty mẹ - Tổng công ty Côngnghiệp xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Công ty Xi măng Hải Phòng,Công ty Xi măng Tam Điệp thực hiện theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại các Quyết định: số 196/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006, số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 và số 189/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12năm 2007; trường hợp đến ngày 01 tháng 7 năm 2010 chưa hoàn thành cổ phần hóathì trước mắt chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Việc sáp nhập Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 vào Côngty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1; sáp nhập Công ty cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát vàoCông ty cổ phần Xi măng – Vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng và thành lập mớicác công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp xi măng ViệtNam thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp xi măng ViệtNam xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ xi măng Vicem trên cơ sở tổ chứclại Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng và Trung tâm đào tạo xi măng theoquy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nội vụ;
- UBND tỉnh Hải Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng