VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 180/VPCP-QHQT
V/v xem xét các dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7834 BKH/VPTĐ ngày 10 tháng 12 năm 2002) về việc hướng xử lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang đề nghị đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đối với dạy nghề: đây là lĩnh vực khuyến khích phát triển, tiếp tục xem xét các dự án đầu tư vào dạy nghề.

2. Đối với giáo dục đại học:

a. Đối với các dự án đã tiếp nhận hồ sơ: trong lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành qui định hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP cho phép tiếp tục xem xét, song Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xem xét kỹ các dự án theo nguyên tắc: cân đối quy hoạch vùng, miền, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ mũi nhọn, lựa chọn các đối tác có đủ năng lực và kinh nghiệm giáo dục đại học, có uy tín trên thế giới, đảm bảo ổn định đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo có chất lượng và cơ sở vật chất cần thiết.

b. Đối với các dự án mới: chưa xem xét, đợi khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản