BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1800/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 82/BC-HQCB ngày 16/2/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Cao Bằng về việc chính sách thuế suất thuế GTGT và thưởng xuất khẩuđối với các doanh nghiệp hoàn thành tốt chỉ tiêu xuất khẩu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế suất thuế GTGT:

Theo qui định tại điểm 17, Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuấtđược cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, pháttriển công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp hàng hoá làmáy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định, thực hiện dự án đầutư theo bằng sáng chế cho việc ứng dụng công nghệ mới không thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

2. Về thưởng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp hoàn thànhtốt chỉ tiêu xuất khẩu:

Về việc này Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hảiquan tỉnh Cao Bằng. Do việc xét khen thưởng đối với các doanh nghiệp có thànhtích trong hoạt động xuất khẩu hằng năm thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương. BộTài chính không có thẩm quyền xét thưởng đối với các trường hợp doanh nghiệphoàn thành vượt mức kim ngạch xuất khẩu theo năm này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằngđược biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông