BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1800/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 180/HQHT-NV ngày 11/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc hoànthuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 112 Thông tư128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì: "Trường hợp quá365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tracụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từngtrường hợp cụ thể".

Tuy nhiên, qua rà soát đối với 03bộ hồ sơ hoàn thuế gửi kèm công văn 180/HQHT-NV nêu trên của Cục Hải quan tỉnhHà Tĩnh, Tổng cục Hải quan thấy:

- Hồ sơ của DNTN Quỳnh Nga thiếuGiấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địatrong bộ hồ sơ hải quan của lô hàng nhập khẩu.

- Hồ sơ của Xí nghiệp XNK tư nhânVân Hà xuất trình thiếu hợp đồng xuất khẩu hàng hóa sang nước thứ ba (Hợp đồngmua bán số 16/HĐMB ngày 27/11/2013 chỉ có trang số 1).

- Hồ sơ của DNTN chế biến XNK TiếnĐạt chỉ xuất trình được hợp đồng nhập khẩu cho lô hàng tại tờ khai số 1977/NKDB31 B ngày 15/10/2011, không có hợp đồng nhập khẩu cho lô hàng tại tờkhai số 3899/NKD /B31B ngày 05/11/2013.

Các bộ hồ sơ trên đều chưa đáp ứng đượccác yêu cầu về hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 120 Thông tư128/2013/TT-BTC nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét, báo cáo Bộ Tàichính xử lý hoàn thuế cho 03 Doanh nghiệp nêu tại công văn 180/HQHT-NV nêutrên. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bổ sung các chứng từ còn thuế nêu trênđể Tổng cục Hải quan có đủ cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân