VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1800/VPCP-KTN
V/v chi phí chênh lệch do chuyển đổi cam kết công việc PSC lô 04.2

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số 586/DKVN-HĐTV ngày 29 tháng 01 năm 2016); ý kiến các Bộ: Công thương (Công văn số 1768/BCT-TCNL ngày 02 tháng 3 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn s 72/BKHĐT-KTCN ngày 03 tháng 3 năm 2016), Tài chính (Công văn số 2811/BTC-TCDN ngày 02 tháng 3 năm 2016) về chi phí chênh lệch do chuyển đổi cam kết công việc Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) lô 04. 2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, rà soát, đánh giá, thẩm định chi phí thực tế của công việc cam kết chuyển đổi theo chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 11/TTg-KTN ngày 02 tháng 02 năm 2015 và côngvănsố 48/TTg-KTN ngày 13 tháng 6 năm 2014; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp nhận Khoản tiền chênh lệch do chuyển đổi cam kết công việc của nhà thầu, báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý Khoản tiền nêu trên theo đúngquy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Ch. (
25 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục