BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 18008/BTC-TCHQ
V/v giám định chất lượng thép nhập khẩu có chứa nguyên tố Bo

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Công thương

Nhằm quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu mặt hàngthép hợp kim có chứa nguyên tố Bo vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có côngvăn số 26/TCHQ-GSQL ngày 15/3/2013 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtiến hành kiểm tra thực tế và giám định tại trung tâm phân tích phân loại hànghóa xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu khai báolà thép hợp kim có chứa chất Bo.

Ngày 31/12/2013, liên Bộ Công Thương - Bộ Khoahọc và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy địnhvề quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Theo quy địnhtại khoản 2 Điều 4 Thông tư, thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp bởitổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định. Như vậy, đối với một lô hàng thépnhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu phải thực hiện việc lấy mẫu, phân tích 02 lầntại 02 đơn vị khác nhau.

Ngày 27/8/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ có côngvăn số 3088/BKHCN-TĐC hướng dẫn danh mục các chỉ tiêu kỹ thuật cần đánh giáchất lượng đối với thép nhập khẩu theo Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT- BKHCN.Theo đó, đối với từng mã HS của thép nhập khẩu, các chỉ tiêu hóa học cần thửnghiệm bao gồm cacbon (C), lưu huỳnh. (S), phốt pho (P), silic (S), mangan(Mn), không có chỉ tiêu hàm lượng nguyên tố Bo (B). Do vậy, khi trả kết quảchứng nhận, giám định cho doanh nghiệp, các tổ chức chứng nhận, tổ chức giámđịnh được chỉ định cần có Phụ lục kèm theo ghi rõ kết quả thử nghiệm các chỉtiêu theo quy định, đặc biệt là đối với thép hợp kim có hàm lượng kim loại dodoanh nghiệp khai báo tại cơ quan hải quan (như nguyên tố Bo và Crom) để làmcăn cứ cho cơ quan hải quan tính thuế.

Căn cứ điểm 2.4 Mục 1 Chương 98 Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì: "mặt hàng thép hợpkim có chứa nguyên tố Bo thuộc nhóm 98.11 là ... là loại thép trong thành phầnchứa nguyên tố Bo hàm lượng từ 0,0008% trở lên (Bo là nguyên tố duy nhất quyếtđịnh yếu tố thép hợp kim)"

Do đó, để đảm bảo việc quản lý của cơ quan quảnlý nhà nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh thực hiệnviệc thực hiện kiểm tra 02 lần tại 02 đơn vị, đề nghị quý Bộ xem xét, bổ sungnguyên tố Bo (B) vào các chỉ tiêu cần thử nghiệm theo quy định mà tổ chức chứngnhận, tổ chức giám định được chỉ định phải ghi rõ trong Phụ lục kèm theo Giấychứng nhận phù hợp, tạo điều kiện cho cơ quan hải quan xác định chính xác mã sốhàng hóa, áp dụng đúng mức thuế suất và trị giá tính thuế của lô hàng.

Bộ Tài chính rất mong nhận được sự phối hợp sớmcủa quý Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn