BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------

Số: 1801/TCHQ-KTSTQ

V/v: áp dụng chế độ ưu tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương phẩm ATLANTIC Việt Nam.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Lộc Sơn, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số trả lời công văn số 014ACOM/XNK/312 ngày 15/3/2012 của Công ty TNHH Thương phẩm ATLANTIC Việt Nam đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc áp dụng thí điểm chế độ doanh nghiệp ưu tiên (sao gửi kèm công văn số 1255/TCHQ-KTSTQ ). Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục xem xét, thẩm định sau khi sơ kết một năm thực hiện chế độ này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thu