BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1801/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT đối với máy móc thiết bị tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su kỹ thuậtĐồng Phú
 (Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước)

Trả lời công văn số 245/2009/CV-BTC ngày 5/1/2009 của Côngty Cổ phần Cao su kỹ thuật Đồng Phú về việc xin miễn thuế giá trị gia tăng(GTGT) dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì: Máy móc, thiết bị nhậpkhẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty Cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú nhậpkhẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp thuộc đối tượngchịu thuế GTGT. Đề nghị Công ty nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần cao su kỹthuật Đồng Phú biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông