BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1802/TCHQ-KTTT
V/v trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ viễnthông Viteco.
(Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

Trả lời công văn số 178.Cv-Viteco-KH ngày 25 tháng 3 năm2009 của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Viteco đề nghị hướng dẫn phươngpháp xác định trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 củaBộ Tài chính.

Về nguyên tắc, trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu là trịgiá giao dịch, đó là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanhtoán cho người bán để mua hàng hoá nhập khẩu sau khi đã cộng vào hoặc trừ ramột số khoản điều chỉnh quy định tại mục VII phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC

Khi xác định trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu, khôngđược cộng thêm hay trừ đi bất cứ khoản nào khác ngoài các khoản quy định tạimục VII phần II nêu trên.

Vì vậy, đối với trường hợp nhập khẩu của Công ty, Tổng cụchải quan đề nghị công ty căn cứ vào các văn bản thỏa thuận giữa người nhậpkhẩu, người xuất khẩu và các chứng từ thanh toán có liên quan và quy định tạiThông tư 40/2008/TT-BTC để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục hải quan thông báo để công ty biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng