BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 256/CT-TTHT ngày05/02/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 23, Mục II, Phần A, Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:"Hànghóa, dịch vụ của các doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóadịch vụ của các doanh nghiệp chế xuất mua bán với nhau; hàng hóa, dịch vụ docác tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất" khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tại điểm 5, Mục 1, Phần D Thông tưsố 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:"Cơ sởkinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quyđịnh của pháp luật", tại công văn số 5249/TC-CST ngày 29/04/2005 củaBộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ởkhâu nhập khẩu thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa đã nộp thuế GTGT ở khâunhập khẩu mà số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo luật định hoặc hànghóa khi nhập khẩu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng sau đó xác định hànghóa này không phải nộp thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế theo hướng dẫntại công văn này.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cụcthuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra cụ thể tại Công ty TNHH nhựa Richway nếu toàn bộ sốmáy móc, thiết bị nhập khẩu được sử dụng vào mục đích kinh doanh trong công tythì Công ty TNHH nhựa Richway được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào ở khâu nhậpkhẩu theo quy định. Thủ tục hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.3 côngvăn số 5249/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính.

Trường hợp qua kiểm tra, xác địnhsố máy móc, thiết bị nhập khẩu không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanhcủa công ty thì Công ty TNHH nhựa Richway không được hoàn thuế GTGT và bị xử lývi phạm theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương