BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1803/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng NK tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 924/HQTP-NV ngày 28/4/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về đề nghị giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề này đã được hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 7, điểm 2, công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu hướng dẫn này để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An