BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3007/CT-TTHTngày 4/4/2007 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT đối với dự ánviện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II Phần B Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tàichính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hộiquy định:

"Mọi vật tư, hàng hóa, máymóc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu hoặc mua trong nước từ nguồn việntrợ không hoàn lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được miễn thuế giánthu (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng) theo cácquy định pháp luật về thuế hiện hành …. Trường hợp Hội sử dụng tiền viện trợkhông hoàn lại của nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam. Hội được hoàn thuếGTGT đã trả ghi trên hóa đơn thuế GTGT khi mua hàng".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Ủyban phòng chống AIDS TP Hồ Chí Minh tiếp nhận dự án và sử dụng tiền viện trợtheo phương án đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt, sau đó ký hợp đồng tráchnhiệm với các đơn vị trực thuộc (Trung tâm y tế quận, huyện; Hội Liên hiệp phụnữ TP. Thành đoàn, Sở Lao động - TBXH TP …) để cấp kinh phí cho các đơn vị nàymua hàng hóa phục vụ cho hoạt động; các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ ghi têncác đơn vị trực thuộc. Để được hoàn thuế GTGT thì Ủy ban phòng chống AIDS TP HồChí Minh phải có hồ sơ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 5 mục II phần DThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và các chứng từchứng minh về số tiền cấp cho từng đơn vị, mục đích sử dụng … phù hợp với sốtiền các đơn vị trực thuộc đã sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếTP Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương