BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1803/TM-XNK
Quốc tế nhãn hiệu có uy tín tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Văn hoá-Thông tin

Phúc công văn số 1484/VHTT-HCTL ngày 14 tháng 4 năm 2003 của Bộ Văn hoá -Thông tin về việc thành lập Ban tổ chức “Triển lãm Quốc tế Nhãn hiệu có uy tín tại Việt Nam năm 2003”, Bộ Thương mại xin thông báo như sau:

Bộ Thương mại cử đồng chí Đỗ Thắng Hải-Phó cục Trưởng Cục Xúc tiến Thương mại tham gia Ban tổ chức Triển lãm trên.

Trân trọng.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu