ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1803/UB
V/v thi hành chế độ thu nộp thuế CTN.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 1986

Hiện nay, một số quận, huyện,phường xã và đơn vị trong thành phố đã đề ra những quy định về thuế công thươngnghiệp không thống nhất với những quy định của Nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chánhcó văn bản số 343/TC-CT ngày 24-5-1986 nhắc nhở huyện Củ Chi không được tríchtiền thuế trước khi nộp vào ngân sách.

UBND Thành phố yêu cầu UBND cácquận huyện, các sở ban ngành :

1. Soát xét lại những chủ trươngchỉ đạo liên quan đến chính sách và chế độ thu nộp đã được quy định trong điềulệ thuế công thương nghiệp hiện hành. Cụ thể:

- Không được tự ý đặt ra thuếsuất thuế biểu trái với điều lệ thuế để áp dụng trong địa phương mình.

- Không được tổ chức thu thuế vàthu các khoản thuộc lĩnh vực, thuế (trích lãi hợp tác xã tiêu thụ - mua bán) đểđưa thẳng vào ngân sách phường xã hoặc công quỹ nào khác.

- Cơ quan thuế là cơ quan chứcnăng được Nhà nước giao nhiệm vụ thu thuế theo đúng chính sách, chế độ. Các cơquan khác không có chức năng tuyệt đối không được tổ chức thu thuế dưới bất cứhình thức nào. Nghiêm cấm việc dùng phiếu thu hoặc biên lai riêng của đơn vịmình để làm biên lai thu thuế.

2. Những vấn đề còn đang vướngmắc liên quan đến lĩnh vực tài chánh – thuế, các quận huyện, ban ngành cần cùngvới ngành chức năng bàn bạc trao đổi cụ thể báo cáo Thường trực Ủy ban để cóvăn bản chỉ đạo cách tháo gỡ. Khi chưa có văn bản chỉ đạo của UBND Thành phốthì chưa được triển khai.

3.Giao Sở Tài chánh và Chi cụcthuế công thương nghiệp thành phố làm việc với UBND quận huyện có liên quan đểtháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng thời kiểm tra thu hồi cho ngân sách hoặc làmthủ tục hợp thức hóa một số khoản thu nộp không đúng chế độ trước đây.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình