VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1803/VPCP-ĐP

V/v: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 8140/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2009; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 817/BKH-QLQH ngày 03 tháng 02 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4369/BTNMT-TCMT ngày 18 tháng 11 năm 2009) về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong việc xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương đến năm 2020 (trong đó có thành phố Đà Nẵng) hoặc giao cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, cập nhật để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đến năm 2020 được ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng