VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1803/VPCP-QHQT
V/v Tham gia Hiệp định Cospas-Sarsat quốc tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp,
- Tổng cục Bưu điện.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1034/GTVT-QHQT ngày 01 tháng 4 năm 2002) về việc tham gia Hiệp định Cospas-Sarsat quốc tế, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong việc tham gia Hiệp định trên với tư cách là cơ quan khai thác thành phần mặt đất.

2. Về nguồn kinh phí để đóng niên liễm cho việc tham gia trên, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý