BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1804/BXD-KTQH
V/v: Điều chỉnh quy hoạch khu dịch vụ của Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và đô thị Bình Dương.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 206/UBND-KTTH ngày25/01/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh quy hoạch Khudịch vụ của Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và Đô thị Bình Dương. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, dự án khutrường đua trong Khu dịch vụ của Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và Đô thịBình Dương không thể triển khai do không được cấp Giấy phép đầu tư. Để khaithác hiệu quả quỹ đất, thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng và đáp ứng các mụctiêu phát triển Khu liên hợp, việc chuyển đổi chức năng trường đua sang chứcnăng khác là hợp lý.

Để đảm bảo sự thống nhất về không gian của các khu chức năngtrong Khu dịch vụ, Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của Uỷ ban nhân dântỉnh Bình Dương về việc Điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu dịch vụ trong Khu liênhợp tại Công văn số 206/UBND-KTTH Lưu ý, khi triển khai lập quy hoạch phânkhu, quy hoạch chi tiết, mật độ dân cư, tỷ lệ đất cây xanh, giao thông, côngtrình hạ tầng xã hội; các chỉ tiêu quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụngđất, tầng cao xây dựng... phải đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn về quy hoạch xâydựng hiện hành, không làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan, môitrường, khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực và toànKhu liên hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dântỉnh Bình Dương chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTQH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGCao Lại Quang