BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/BYT-QLD
V/v đính chính một số thông tin tại Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 1 và Đợt 3)

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Y tế đính chính một số thông tintại Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-BYTngày 11/01/2013 và số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bốdanh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 1 và Đợt 3 như sau:

1. Tên thuốc đã công bố: Nimotop;Số đăng ký: VN-10759-10; Tên hoạt chất: Nimodipine; Hàm lượng: 300 mg thuộcDanh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 1) ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-BYTngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nay đính chính hàm lượng chính xác là:30 mg.

2. Tên thuốc đã công bố: No-spa; Sốđăng ký: VD-12043-10; Tên hoạt chất: Drotaverin hydrochloride; Hàm lượng: 40mg; Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén thuộc Danh mục thuốc biệt dượcgốc (Đợt 3) ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộtrưởng Bộ Y tế. Nay đính chính quy cách chính xác là: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5vỉ x 10 viên nén.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vịbiết./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân y-Bộ Quốc phòng; Cục Y tế-Bộ Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải-Bộ GTVT;
- Công ty: Bayer S. E. A. Pte. Ltd.; Sanofi-Aventis;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên