Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1804 TC/TCT NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 2002
VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, một số Cục thuế và doanh nghiệp có vănbản đề nghị cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn chậm kê khai khấutrừ quá 3 tháng; về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định:Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưngchưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau,trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 3tháng tiếp sau.

Để giải quyết phù hợp với thực tế trong thời gian đầu thựchiện Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lýđối với các hoá đơn để quá 3 tháng mới kê khai cụ thể như sau:

Các doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ đã nhận hoá đơn GTGTcủa bên bán nhưng chưa kê khai tính khấu trừ thuế kịp thời trong thời gian quyđịnh 3 tháng nếu xác định kê khai chậm do nguyên nhân khách quan thì được tínhkhấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn sau:

- Hoá đơn đã lập trước ngày 30/9/2001.

- Là hoá đơn hợp pháp được xác định bên bán đã kê khai nộpthuế GTGT.

Đối với các hoá đơn hợp pháp khác không được khấu trừ thuế,số thuế GTGT do kê khai chậm được hạch toán vào chi phí khi tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp số tiền đã thanh toán ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biếtvà hướng dẫn các đơn vị thực hiện.