BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1804/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc đối với hàng hóa NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan Quảng Ninh- Cục hải quan Tp. Hà Nội
- Công ty TNHH giầy Nam Giang
(Đ/c: Lô A3-Khu Công nghiệp Đình Trám-Việt Yên-Bắc Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/NG ngày 8/4/2006 của Công ty TNHH Giầy Nam Giang về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc công chức Phạm Thu Thủy, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh lưu hành phiếu yêu cầu nghiệp vụ ngày 6/4/2006 đối với hồ sơ lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Giầy Nam Giang trong đó không chấp nhận việc ký thông quan đối với lô hàng chuyển cửa khẩu được miễn kiểm tra thực tế của Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội mà không báo cáo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Cục Hải quan Quảng Ninh để trao đổi với Cục Hải quan tp.Hà Nội xem xét, giải quyết, mà để doanh nghiệp phải kiến nghị lên Tổng cục là thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, ách tắc cho doanh nghiệp.

2. Căn cứ quy định tại khoản a Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại điểm 4, mục 5, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính;

Đối với mặt hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Giầy Nam Giang khai báo trên tờ khai nhập khẩu số 223NK/KD/BHN ngày 4/4/2006 gồm: XY-786T máy lạnh nhanh 7.5kw 300v (01 chiếc); XY-901 máy tháo phom thủy lực 1.5kw 382v (01 chiếc); XY-252 máy dập ôzê bán tự động 0.5kw 380 (02 chiếc) là máy móc trực tiếp phục vụ sản xuất sản phẩm giầy (hàng nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước), đã được Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Do vậy, mặt hàng nhập khẩu nêu trên của Công ty TNHH Giầy Nam Giang thuộc diện được chuyển cửa khẩu.

3. Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ liên quan đến lô hàng nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, giải quyết ngay cho doanh nghiệp trước 30/4/2006 và báo cáo kết quả về Tổng cục.

Nhận được văn bản này, yêu cầu 02 đơn vị Hải quan nêu trên phối hợp để nhanh chóng giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An