BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1804/TCHQ-KTTT
V/v xin xác nhận miễn thuế NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải sản phẩmkhí Quốc tế.
(12AB Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 416/VTSPK-TCKT ngày 24/3/2010 của Côngty Cổ phần Vận tải sản phẩm khí Quốc tế đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuếnhập khẩu đối với tàu chở khí hoá lỏng nhãn hiệu Gas Prophet, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 16, Nghị định số 149/NĐ-CPngày 8/12/2005 của Chính phủ và Khoản 12, Điều 100, Thông tư số 79/2009/TT-BTCngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì hàng hoá nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầukhí bao gồm: Thiết bị, máy móc, vật tư, phương tiện vận tải cần thiết... chohoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu. Theo quy định tại Điều 3, Luật Dầukhí năm 1993 thì: "Hoạt động dầu khí" là hoạt động tìm kiếm thăm dò,phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp chocác hoạt động này.

Theo trình bày của Công ty Cổ phần Vận tải sản phẩm khí Quốctế tại công văn số 416/VTSPK-TCKT thì Công ty nhập khẩu con tàu chở khí hoálỏng nhãn hiệu Gas Prophet để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trongnước và quốc tế - Là hoạt động thương mại, không trực tiếp phục vụ cho hoạtđộng tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định củaLuật dầu khí nêu trên. Do đó, không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩutheo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Vận tải sảnphẩm khí Quốc tế biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang