TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1804/TCHQ-KTTT
V/v thuế NK phụ tùng đồng hồ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải phòng
- Công ty TNHH Tam Thanh
( 54 B Bà Triệu Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/CV ngày 8/4/03 của Công ty TNHH Tam thanh về việc đề nghị điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với lô hàng nhập khẩu thuộc tờ khai Hải quan số 2148/KINH DOANH-KVIII ngày 13/3/2003 tại Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải phòng kiểm tra lại hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, kết quả kiểm hoá hàng hoá thực nhập, căn cứ Danh mục biểu thuế, tham khảo chú giải chương 91 Danh mục HS để xác định mã số, tính thuế đúng quy định, trả lời khiếu nại cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan TP.Hải phòng, Công ty TNHH Tam Thanh biết và thực hiện.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn