BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2762/CT-TTHT ngày 26/12/2006 của Cục thuế tỉnh ĐồngNai về chính sách thuế đối với hàng bán bị trả lại, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Để có căn cứ ghi giảm doanh thu đối với lô hàng bị huỷ tại nước ngoàido không đạt yêu cầu về chất lượng và màu sắc, Công ty Vĩnh Hoàng cần có nhữngvăn bản sau:

- Văn bản yêu cầu xử lý lô hàng do không đạt chất lượng của khách hàngnước ngoài

- Văn bản thống nhất biện pháp giải quyết đối với lô hàng giữa các bên

- Biên bản thu hồi lại hoá đơn GTGT đã xuất của lô hàng, trong đó nêu rõlý do thu hồi Công ty hạch toán đối với khoản giảm doanh thu đối với lô hàng bịhuỷ như sau:

- Ghi giảm doanh thu bằng bút toán đỏ:

Nợ TK 131 hoặc TK 111, TK 112

Nợ TK 3331

Có TK 511

- Hàng bán bị trả lại nhập kho hoặc chờ xử lý ghi:

Nợ TK 155, 156 hoặc TK 1388

Có TK 632

2. Đối với trường hợp lô hàng bị trả lại, khách hàng thuê phương tiệnvận tải để chở hàng về Việt Nam và trả tiền vận chuyển, sau đó trừ vào công nợcủa đối tác của Công ty, sau đó đối tác lại trừ vào công nợ của Công ty, Côngty không có hoá đơn chứng từ đối với chi phí vận chuyển này, do đó, khoản chiphí này không được đưa vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanhnghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương