BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804 TCT/CS
V/v: xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp đối với doanh nghiệp phá sản

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2001

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời Công văn số 484/CT-TQD ngày3/4/2001 của Cục thuế tỉnh Gia Lai hỏi về việc xử lý nợ đọng thuế và tiền phạtchậm nộp của doanh nghiệp có quyết định tuyên bố phá sản, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1- Căn cứ quy định của các Luật thuế,pháp lệnh thuế (Điều 11, Điều 16 của Luật thuế doanh thu; Điều 14, Điều 19 củaLuật thuế lợi tức...), thì thẩm quyền xác định về nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạtchậm nộp thuế đối với đối tượng nộp thuế được giao cho cơ quan thuế trực tiếp quảnlý doanh nghiệp.

Theo các quy định trên, khi toà áncó quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp thìcơ quan thuế quản lý việc thu thuế đối với doanh nghiệp phải xác định rõ cáckhoản tiền thuế, tiền phạt mà doanh nghiệp còn nợ Ngân sách nhà nước (chỉ xácđịnh đến thời điểm ngừng thanh toán nợ theo quyết định của toà án) và thông báobằng văn bản cho toà án thụ lý việc giải quyết phá sản doanh nghiệp.

Trường hợp cơ quan thuế đã thôngbáo về số tiền thuế và tiền phạt mà doanh nghiệp còn nợ Ngân sách nhà nước, nhưngkhi giải quyết việc phá sản doanh nghiệp, Thẩm phán xác định các khoản nợ tiềnthuế và tiền phạt của doanh nghiệp lại căn cứ theo số liệu của các cơ quan khácmà không căn cứ theo thông báo của cơ quan thuế thì Thẩm phán đã vi phạm cácquy định của các luật thuế, pháp lệnh thuế và phải chịu trách nhiệm theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 49 của Luật phá sản doanh nghiệp.

Trường hợp cơ quan thuế trực tiếpquản lý doanh nghiệp không thông báo cho toà án thụ lý việc giải quyết yêu cầutuyên bố phá sản doanh nghiệp về số tiền thuế và tiền phạt mà doanh nghiệp cònnợ Ngân sách Nhà nước, dẫn đến việc toà án tuyên bố số nợ tiền thuế và tiền phạtcủa doanh nghiệp không đủ theo luật định, thì cơ quan thuế phải kiểm điểm làmrõ trách nhiệm của từng cá nhân để xem xét xử lý theo mức độ lỗi cụ thể của từngngười.

2- Theo quy định của Điều 40 Luậtphá sản doanh nghiệp thì nếu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết địnhtuyên bố phá sản doanh nghiệp, nếu không có khiếu nại, kháng nghị thì quyếtđịnh tuyên bố phá sản doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. Trường hợp có khiếunại, kháng nghị thì quyết định của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao làquyết định cuối cùng.

Như vậy việc xác định và xử lý vềcác khoản nợ Ngân sách nhà nước về tiền thuế, tiền phạt của doanh nghiệp bị phásản mà quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của toà án đã có hiệu lực thihành thì phải thực hiện theo quyết định của Toà án. Việc phân chia giá trị cònlại của doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 39 Luật phá sản doanhnghiệp, không cần phải làm thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt như đề nghị củaCục thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến