TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1805/TCHQ-KTTT
V/v mã số tính thuế NK máy xông khói công nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thiết bị trường minh
(420/115 E Lê Hồng Phong-Q10-TP.HCM)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 038- 2003/CV-TMC ngày 04/04/2003 của Công ty về máy xông khói công nghiệp theo tờ khai nhập khẩu số 3383/NKD /KV4 ngày 11/3/2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định sửa đổi, bổ sung số 91/2000/QĐ-BTC ngày 2/6/2000 Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Tham khảo chú giải Danh mục HS (nhóm 8419, 8438); thì:

Nhóm 8438 loại trừ và không bao gồm thiết bị rán, hun khói hoặc làm chín, hoặc máy móc hoặc thiết bị khác thuộc nhóm 8419.

Vì vậy, mặt hàng máy xông khói sẽ thuộc nhóm 8419, tuỳ theo tính năng sử dụng sẽ thuộc mã số phù hợp.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, căn cứ hồ sơ gốc lô hàng và tài liệu có liên quan, xác định lại chính xác hàng thực nhập để áp mã và tính thuế cho phù hợp và giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn