BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1805/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 655/HQHCM-TGTT ngày 16/03/2010 của CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về việc xác định trị giá tính thuế đốivới mặt hàng xe ôtô nhập khẩu.

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của ChínhPhủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu;

Căn cứ Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính Phủ quyđịnh về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tàichính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá;

Căn cứ Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2009 của Tổng cụcHải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra xác định trị giá tính thuế hànghoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối chiếu với các văn bản nêu trên thì: Cục Hải quan TP. HồChí Minh thực công tác quản lý giá không đúng quy định. Cụ thể:

1/ Kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá không đúng với cơ sởdữ liệu có sẵn:

- Đối với mặt hàng xe ôtô 5 chỗ hiệu Mazda 3 dung tích2.000cc mới do Đài Loan sản xuất nhập khẩu trước ngày 6/10/2009 có giá khai báolà 8.500USD/c, trong khi dữ liệu giống hệt có sẵn tại thời điểm kiểm tra, xácđịnh giá là 10.500USD/c (tờ khai 13250/NKD ngày 4/9/2009; TK 18208/NKD ngày14/8/2009).

- Đối với mặt hàng xe ôtô tải sắt xi và ôtô tải thùng hiệuHyundai HD 65, Hyundai HD72 xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu trước ngày 10/2/2010 cógiá khai báo 5.650USD/c đến 7.600USD/c; trong khi dữ liệu giống hệt có sẵn tại thờiđiểm xác định trị giá là từ 15.000USD/c đến 17.300USD/c (tờ khai số 22281/NKD ).

2/ Không xác định đúng thời điểm kiểm tra, xác định trị giátheo quy định tại điểm 1 mục III Phần I Thông tư 40/2008/TT-BTC (tờ khai số 263/NKDvà 264/NKD ngày 25/2/2010).

3/ Không báo cáo đề xuất xây dựng bổ sung danh mục mặt hàngquản lý rủi ro theo quy định tại Quyết định 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 (mặthàng xe ôtô Mazda, xe tải Hyundai HD65, HD72).

Để thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn công tác quản lýgiá, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1/ Thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hảiquan tại công văn số 1062/TCHQ-KTTT ngày 26/2/2010 trên cơ sở dữ liệu giá (xenguyên chiếc và bộ linh kiện) có sẵn hiện đang áp dụng tại các địa phương khác,đồng thời ra quyết định ấn định thuế và thu đủ thuế theo mức giá xác định lại.Cụ thể:

- Đối với xe Mazda 3 dung tích 2.000cc do Đài Loan sản xuất2009 có mức giá từ 10.000USD/c đến 10.500USD/c;

- Đối với xe ôtô tải nhập khẩu HD65 và HD72 xuất xứ Hàn quốccó giá giao động từ 15.000USD/c đến 18.000USD/C tuỳ từng loại xe, model, trọngtải.

2/ Nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng các văn bản hướngdẫn về kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá, sử dụng cơ sở dữ liệu giá, báo cáođề xuất xây dựng bổ sung và sửa đổi mức giá thuộc danh mục quản lý rủi ro quyđịnh tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008; Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008;Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2009. Trường hợp trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc thì tập hợp, đề xuất và báo cáo về Tổng cục để được xử lý, hướngdẫn cụ thể. Chấm dứt việc thực hiện kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá và sửdụng cơ sở dữ liệu không đúng với các văn bản nêu trên.

3/ Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Tổngcục Hải quan trước ngày 25/04/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng