BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
Số: 1805/TCHQ-TXNK
V/v: Giải quyết miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012
Kính gửi:
Công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên.
(Địa chỉ: 5/20-Âu Cơ-Phường 9- Quận Tân Bình)
Trả lời công văn 222/HQDL-NV ngày 27/3/2012 của Cục Hải quan Đắk Lắk và công văn số 09/CTY ngày 22/02/2012 của Công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên về việc vướng mắc trong quá trình đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
(1) Về việc xem xét giải quyết miễn thuế hai khoản:
Ngày 15/6/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 7645/BTC-TCHQ ; Tổng cục Hải quan có công văn số 2481/TCHQ-TXNK hướng dẫn về vấn đề này. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Đắk Lắk hướng dẫn Công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.
(2) Về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế trong trường hợp chính sách thay đổi:
Về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với Dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Nghị định 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi hướng dẫn tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP đã được quy định tại điểm c khoản 21 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên được biết, thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Đắk Lắk;
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường