BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1806/BTC-CST
V/v thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, giahạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảmkinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính nhậnđược kiến nghị từ một số đơn vị về lựa chọn phương pháp xác định số thuế TNDNphải nộp của quý IV năm 2008. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 2 Mục II Thông tư số 03/2009/TT-BTC cóhướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định số thuế thunhập doanh nghiệp được giảm theo phương pháp hạch toán doanh thu, chi phí, thunhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì doanh nghiệp phải lập báo cáo kết quảkinh doanh quý IV năm 2008 và nộp kèm tờ khai”.

Tại khoản 5.1 Mục I Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế có hướng dẫn:“Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót,nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khaithuế”.

Căn cứ các hướng dẫn ở trên, nếu doanh nghiệp không lựa chọnphương pháp hạch toán doanh thu, thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thìdoanh nghiệp được khai bổ sung theo quy định để thực hiện phương pháp xác địnhsố thuế TNDN phải nộp của quý IV năm 2008 bằng số thuế TNDN phải nộp của năm2008 chia cho 4 (bốn) quý.

Bộ Tài chính đề nghị Cục thuế các địa phương thông báo và hỗtrợ doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang tin điện tử Chính phủ;
- NSNN, TCT, PC;
- Cục THTKTC (để đăng trên Trang tin điện tử Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn