BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1806/BXD –HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Korn (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6028/SKHĐT-ĐKĐT ngày 18/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đềnghị góp ý về việc đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Korn (ViệtNam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu cam kết dịch vụ củaViệt Nam khi gia nhập WTO đối với phương thức cung cấp dịch vụ số 3 (hiện diệnthương mại), cột “hạn chế mở cửa thị trường” do Việt Nam chưa cam kết cho phépthành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động dịch vụ quy hoạch đô thị và kiếntrúc cảnh quan đô thị vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Do vậy,việc Công ty TNHH Korn (Việt Nam) đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động dịch vụquy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị là chưa được phép.

Đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hồ Chí Minh thông báo đến nhà đầu tư được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh