BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1806/BYT-DP
V/v chỉ đạo triển khai phòng, chống cúm A(H7N9).

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công thương.

Theo thông báo của Cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệY tế quốc tế 2005 của Tổ chức Y tế thế giới, ngày 29/3/2013 phát hiện 03 trườnghợp nhiễm cúm A(H7N9) tại Trung Quốc (01 trường hợp từ tỉnh An Huy và 02 trườnghợp từ Thượng Hải), trong đó có 02 trường hợp tử vong. Tất cả 03 trường hợp trênđều có triệu chứng viêm đường hô hấp tiến tới viêm phổi và suy hô hấp. Phòngxét nghiệm CDC Trung Quốc xác định cáctrường hợp trên đều dương tính với cúm A(H7N9) có gen từ nguồn gốc gia cầmnhưng kết quả âm tính với cúm A(H3N2), A(H1N1) đại dịch, A(H5N1) và chủng mớicủa vi rút corona. Đây là trường hợp đầu tiên cúm A(H7N9) gây bệnh nặng trên ngườivà chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế kính đềnghị Quý Bộ quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tăng cường giám sát, kiểmtra nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, ngăn ngừa nhậplậu gia cầm nhằm ngăn chặn kịp thời gia cầm không được kiểm dịch xâm nhập vàoViệt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động quản lý mua bán gia cầm, nhằm hạn chế việc lưuthông gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường.

2. Tiến hành điều tra, giám sát phát hiện sớm các ổdịch cúm trên gia cầm, trong đó có nguyên nhân từ cúm A(H7N9), thực hiện xử lýkịp thời các ổ dịch hạn chế lây lan.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng dẫnngười dân thực hiện sử dụng thực phẩm gia cầm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảoan toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Kịp thời thông báo và chia sẻ thông tin với Bộ Ytế về tình hình dịch để phối hợp triển khai các biện pháp ngăn ngừa không đểdịch lây truyền sang người.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long