TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/CT-TTHT
V/v: Miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 08/2011/QH13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Aden Services Việt Nam
Địa chỉ: 400/8A Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh
Mã số thuế: 0301466475

Trả lời văn bản ngày 8/3/2012 của Côngty về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 , Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CPngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằmtháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“Doanh nghiệp cung ứng suất ăn ca chocông nhân được giảm thuế phải giữ ổn định mức giá cung ứng suất ăn ca trong năm2011 như mức giá bình quân đã thực hiện tháng 12 năm 2010 đồng thời niêm yếtgiá cung ứng suất ăn ca tại trụ sở kinh doanh và có văn bản gửi cơ quan thuếquản lý trực tiếp thông báo giá niêm yết khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra,thanh tra phát hiện doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về giá thì khôngđược giảm thuế.”

Trường hợp Công ty có hoạt động kinhdoanh cung ứng suất ăn ca cho công nhân nhưng có mức giá cung ứng suất ăn catrong năm 2011 cao hơn mức giá bình quân đã thực hiện tháng 12 năm 2010 nên khôngthuộc đối tượng được giảm thuế (thuế GTGT, thuế TNDN) theo Nghị quyết số08/2011/QH13 .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT số 2;
- Lưu (TTHT, HC).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga