BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/TCT-PCCS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1727/CT-Ttra1 -D3ngày 14/02/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tính hợp pháp hợpđồng kinh tế và tình hình thanh toán; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản d điểm 1 mục III phầnB Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định 4 điều kiện cần thiếtđối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là:Hợp đồng bánhàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu cóxác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toánqua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoàivà tiết d.3, điểm 1mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính cũng quyđịnh:"Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán tiềnhàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyền chobên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thanh toán thì việc thanh toán theoủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếucó)".

Căn cứ các quy định trên trường hợpXí nghiệp TNHH Natural Environment xuất khẩu lô hàng sang Hồng Kông cho kháchhàng nước ngoài là Công ty Natural Choice Limited-Hồng Kông đã đảm bảo đủ 4điều kiện cần thiết theo quy định nêu trên, tuy nhiên việc thanh toán khôngthực hiện cho từng lần xuất khẩu hàng mà thanh toán bằng hình thức tạm ứng tiềnhàng và đối chiếu công nợ giữa hai bên, có lô hàng trị giá kê khai trên tờ khaihải quan lớn hơn giá trị ghi trên hóa đơn, thì đề nghị Cục thuế thành phố HồChí Minh kiểm tra xác định nếu phương thức thanh toán đã được cam kết trong Hợpđồng ngoại thương hoặc phụ lục hợp đồng ngoại thương ký giữa Xí nghiệp TNHHNatural Enviroment và Công ty Natural Choice Limited-Hồng Kông; việc chuyểntiền tạm ứng cho số hàng hóa dự trữ và thành phẩm xuất bán được thực hiện quangân hàng; có Bảng đối chiếu công nợ hàng tháng giữa Xí nghiệp TNHH NaturalEnvironment và Công ty Natural Choice Limited-Hồng Kông về việc thanh toán chotừng lần xuất khẩu và Biên bản ký xác nhận giữa hai bên, bộ hồ sơ hoàn thuếkhông có dấu hiệu vi phạm thì giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Doanh thu xuất khẩu được xác địnhlà giá trị hàng hóa chốt cuối mỗi tháng/năm theo Biên bản đối chiếu về số lượnghàng thực xuất theo từng Tờ khai hải quan và phải phù hợp với số tiền đã đượctạm ứng thanh toán qua ngân hàng, Hợp đồng ngoại thương (hoặc phụ lục hợpđồng), hóa đơn GTGT.

Trường hợp Xí nghiệp TNHH NaturalEnvironment giao hàng cho bên thứ 3 theo chỉ định của Công ty Natural ChoiceLimited-Hồng Kông và nhận tiền thanh toán hàng trực tiếp từ bên thứ 3 (là tổchức hoặc cá nhân) ở nước ngoài thì việc thanh toán và giao hàng phải được camkết trong hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng).

2. Căn cứ Luật Hải quan, điều 3chương I Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ được thaythế tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hảiquan; Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về côngtác văn thư; trường hợp khi làm thủ tục hải quan Xí nghiệp TNHH NaturalEnvironment đã đảm bảo đủ hồ sơ hải quan đối với hàng xuất khẩu theo quy địnhthì người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh(bà Phạm Thị Thu Hồng) nếu đã được cơ quan hải quan chấp nhận cho ký tên vàđóng dấu trên ô số 20 của Tờ khai hải quan thì hồ sơ hải quan và các Tờ khaihải quan có chữ ký của người được ủy quyền coi là hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thànhphố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương