VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Giải quyết khiếu nại về thuế xuất khẩu vàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1773/BTC-TCHQ ngày 11 tháng 02 năm 2014 về việc giải quyết khiếu nại về thuế xuất khẩu của doanh nghiệp khai thác vàng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1773/BTC-TCHQ nêu trên và giao Bộ Tài chính chỉ đạo xử lý cụ thể.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng