BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/BYT-DP
V/v triển khai phòng, chống cúm A (H7N9).

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Đồng chí Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur;
- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố.

Theo thông báo củaCơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế 2005 của Tổ chức Y tế thế giới,ngày 29/3/2013 phát hiện 03 trường hợp nhiễm cúm A (H7N9) tại Trung Quốc (01trường hợp từ tỉnh An Huy và 02 trường hợp từ Thượng Hải), trong đó có 02trường hợp tử vong. Tất cả 03 trường hợp trên đều có triệu chứng viêm đường hôhấp tiến tới viêm phổi và suy hô hấp. Phòng xét nghiệm CDC Trung Quốc xác địnhcác trường hợp trên đều dương tính với cúm A (H7N9) có gen từ nguồn gốc gia cầmnhưng kết quả âm tính với cúm A (H3N2), A (H1N1) đại dịch, A (H5N1) và chủngmới của vi rút corona. Đây là trường hợp đầu tiên cúm A (H7N9) gây bệnh nặngtrên người và chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người.

Để chủ động phòngchống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Viện trưởng cácViện khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

- Phối hợp với cơquan thú y và chính quyền địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xửlý kịp thời ổ dịch cúm trên gia cầm.

- Triển khai tốtcông tác kiểm dịch y tế biên giới, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh,xử lý y tế kịp thời đối với các trường hợp nghi mắc bệnh, đặc biệt chú ý kháchnhập cảnh từ vùng có ca bệnh.

- Tăng cường giámsát các trường hợp mắc bệnh viêm phổi nặng nghỉ do vi rút tại các cơ sở y tế vàcộng đồng, kịp thời lấy mẫu gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để xétnghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ cáctrường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân, xử lý triệt để khi có dịch xảy ra.

- Chỉ đạo các cơsở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly; sẵn sàng tổchức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân, hạn chế tử vong khi cóbệnh nhân.

- Chuẩn bị sẵnsàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện phápphòng, chống khi có dịch xảy ra.

- Đẩy mạnh cáchoạt động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện sử dụng thực phẩm gia cầmsạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tăng cường tổchức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnhcúm tại địa phương.

- Các viện Vệ sinhdịch tễ/Pasteur ngoài việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động, giám sátdịch bệnh, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị các phương tiện, hóa chất xét nghiệmđể phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A (H7N9).

- Thực hiện nghiêmtúc Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm ban hànhkèm theo Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Báocáo kịp thời về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng), ĐT: 04.38456255, fax: 0437366241,email: baocaobtn@gmail.com.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh/thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục: YTDP, QLKCB, ATTP, KH-TC, HTQT, TT-TDKT;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Các Trung tâm: YTDP, KDYTQT;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long