BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1808/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 760/SXD-KT ngày 30/7/2009của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk về việc lập chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đìnhthành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Văn bản số 70/BXD-KTXD ngày 21/4/2009 của Bộ Xây dựng đãhướng dẫn chi tiết việc lập, quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án. Trườnghợp đặc thù, chi phí quản lý dự án được xác định bằng dự toán chi phí. Dự toánnày phải được thẩm định trước khi phê duyệt. Căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tưsố 117/2008/TT-BTC ngày 5/12/2008 của Bộ Tài chính; căn cứ vào cơ cấu tổ chứcvà chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột để thẩmđịnh, phê duyệt đảm bảo đúng quy định, đồng thời tránh lãng phí.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk căn cứ ý kiến trên, hướng dẫn tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn