BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1808/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Thanh Hoá

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1463/SNN &PTNT-QLXDCT ngày 31/8/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Thanh Hoá về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựngthì giá gốc để tính bù giá vật liệu được lấy theo giá tại thời điểm 28 ngàytrước ngày mở thầu;

Với nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh Thanh Hoá tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn