BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1808/TCHQ-GSQL
V/v thời điểm đăng ký định mức

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ

Trả lời công văn số 62/PTM .CT.09 ngày 17/2/2009 của PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ về thời điểm đăng kýđịnh mức theo đề nghị của Công ty cổ phần may Tây Đô, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Khoản đ, Điều 30, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/1/2006 qui định hợp đồng gia công bao gồm danh mục, số lượng,... định mức sửdụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụtnguyên liệu trong gia công.

Như vậy, về nguyên tắc định mức sử dụng để sản xuất sản phẩmxuất khẩu phải được thoả thuận trong hợp đồng gia công.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 1.2, điểm 2.1 khoản II, mục IIThông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệpđược phép điều chỉnh định mức mã hàng đã đăng ký với cơ quan Hải quan phù hợpvới định mức thực tế mới, nhưng phải có văn bản giải trình lý do cụ thể chotừng trường hợp điều chỉnh. Thời điểm điều chỉnh định mức là trước khi làm thủtục hải quan xuất khẩu mã hàng cần điều chỉnh định mức.

Theo hướng dẫn này thì Công ty được phép điều chỉnh định mứcnếu mã hàng đã đăng ký với cơ quan Hải quan cần thay đổi định mức sử dụng chophù hợp với thực tế.

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh