BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1808/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn có công văn số 16/TT /07 ngày 23/01/2007 gửi Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1.3 – Ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1.3.1 - Đối tượng áp dụng là: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ; cơ sở sản xuất thực hiện dự án đầu tư di chuyển ra khỏi nội thành, nội thị hoặc vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.

1.3.2 - Thời gian và mức ưu đãi miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu mang lại như sau:

a - Được miễn một năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì Công ty TNHH Chế tạo máy Dược phẩm Tiến Tuấn vừa đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất vào khu công nghiệp, vừa đầu tư mở rộng dự án thì Công ty được miễn một năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo đối với toàn bộ thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp (gồm phần di chuyển và phần đầu tư mở rộng).

Tại điểm 2 mục III phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC hướng dẫn: “Đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, nếu đáp ứng thêm điều kiện theo quy định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì chỉ được hưởng ưu đãi về thuế cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu còn), kể từ ngày Nghị định số 35/2002/NĐ-CP có hiệu lực thi hành”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì để được hưởng ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC Công ty phải được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh. Trường hợp Công ty không có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh thì chỉ được hưỏng ưu đãi miễn giảm thuế theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp trước đây.

Tại điểm 1.1 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi miễn, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch như sau: “Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo”. Từ năm 2004 Công ty được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn nêu trên cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại đối với toàn bộ thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp (gồm phần di chuyển và phần đầu tư tăng thêm).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh biết và căn cứ tình hình thực tế của Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn, xác định thời gian ưu đãi còn lại để áp dụng chính sách ưu đãi cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH chế tạo máy Dp Tiến Tuấn
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương