VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1808/VPCP-KTN
V/v: quy chế quản lý cụm công nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: BộCông Thương

Xétđề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản số 11818/TTr-BCT ngày 11 tháng 12năm 2008 và số 17/BC-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2009 về dự thảo Quyết định của Thủtướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

GiaoBộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ có liên quanđể hoàn thiện Dự thảo Quy chế quản lý cụm công nghiệp theo đúng Quy chế làmviệc của Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 4 năm2009.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý