TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế nhà thầu

TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Bouygues Batiment International
Văn phòng Điều hành công trình tại TP.HCM
Địa chỉ: 34 Tôn Đức Thắng, quận 1
Mã số thuế: 0305373694

Trả lời văn thư ngày 22/3/2013 của Công ty Bouygues BatimentInternational - Văn phòng Điều hành công trình tại TP.HCM (gọi tắt là Nhà thầu)về chính sách thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi là thuế nhàthầu):

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 quy định doanh thu tínhthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

“Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồmthuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ cáckhoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoảnchi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài(nếu có).”

- Tại Điều 16 quy định thuế TNDN đối với đối tượng áp dụng nộpthuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷlệ % tính trên doanh thunhư sau:

“Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thôngtư này.”

Trường hợp Nhà thầu đăng ký với cơ quan thuế để thực hiệnnộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trêndoanh thu tính thuế thì doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không baogồm thuế GTGT mà Nhà thầu nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp và khôngbao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiềntệ cuối năm tài chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT
623-1961989/ 13 PT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga