BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Hỗ trợ tiền SDĐ đối với người có công với Cách mạng bị thu hồi đất, được bồi thường bằng tiền và giao đất tái định cư.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định
Trả lời Công văn số 700/CT-QLCKTTĐ ngày 21/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc xác định chế độ hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với hai hộ là bệnh binh ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc bị Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc “Mỹ Lộc - Phủ Lý”, sau đó được Nhà nước bồi thường bằng tiền và giao đất tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 3, Điều 42 Luật Đất đai năm 2003 quy định:
“Điều 42. Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi:
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Trường hợp không có khu tái định cư thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với khu vực đô thị; bồi thường bằng đất ở đối với khu vực nông thôn, trường hợp giá trị quyền sử dụng đất ở bị thu hồi lớn hơn đất ở được bồi thường thì người bị thu hồi đất được bồi thường bằng tiền đối với phần chênh lệch đó.”
- Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, quy định về nguyên tắc hỗ trợ:
+ Tại Khoản 2, Điều 1 quy định về nguyên tắc hỗ trợ:
“2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

- Phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước;
- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;”
+ Tại điểm a, điểm b, Khoản 2, Điều 2 quy định:
“2. Điều kiện và mức hỗ trợ.
a) Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hỏa hoạn... thì tùy theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng "Nhà tình nghĩa ", được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp.
b) Người có công với Cách mạng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở quá dột nát, chật chội, không bảo đảm điều kiện sống trung bình so với cộng đồng nơi họ cư trú mà không có khả năng khắc phục thì tùy theo hoàn cảnh của từng người và khả năng của từng địa phương mà hỗ trợ họ cải tạo, sửa chữa nhà ở.”
+ Tại Khoản 4, Điều 2 quy định:
“4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.”
- Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở như sau:

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 118/TTg:
g) Bệnh binh;”
“2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.
Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp".
- Tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định:
“Điều 13. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp là đất ở
1. Người sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở được bồi thường bằng giao đất ở mới, nhà ở tại khu tái định cư hoặc bồi thường bằng tiền theo đề nghị của người có đất bị thu hồi và phù hợp với thực tế ở địa phương.”
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hai hộ gia đình ông Lê Văn Liệu và ông Đỗ Hải Đường là bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động 45% và 51% bị Nhà nước thu hồi đất, sau đó được bồi thường bằng tiền và giao đất tái định cư nhưng chưa được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào thì thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg nêu trên.
Điều kiện hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 nêu trên. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình có công với cách mạng chỉ xét một lần và mức hỗ trợ được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở doỦy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định và theo nguyên tắc, phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, công lao, hoàn cảnh cụ thể của từng người và khả năng của địa phương.

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
- Lưu: VT, CS (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?