BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1809 TCT/PC-CS

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 1544 CT/THĐT ngày 13/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hỏi về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán: Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 21 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán không quy định thẩm quyền xử phạt của cán bộ thuế, thanh tra thuế đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Vì vậy, trong khi Chính phủ chưa có quy định khác thì cán bộ thuế thi hành công vụ phát hiện đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán nhưng không dẫn đến trốn thuế thì phải lập hồ sơ trình thủ trưởng cơ quan phụ trách làm thủ tục chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP và tại Khoản 3, Điều 42 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 để xử lý; Trường hợp hành vi vi phạm về kế toán dẫn đến kê khai thiếu thuế thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Nghị định số 100/2004/ND-CP .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
-Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Lưu: VP (HC), PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương