TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Trần.
(Địa chỉ: A13B, Tổ 1, KP5, Xa lộ Hà Nội, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số NT05/13 ngày 19/02/2013của Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Trần về việc nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đãqua sử dụng sản xuất năm 2007, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theo quy định hiện nay, việc nhậpkhẩu xe ô tô các loại đã qua sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghịđịnh số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; khoản 3 Điều 10 Nghị địnhsố 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Đề nghị Công ty nghiên cứucác quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký làmthủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng nêu trên để đượchướng dẫn cụ thể (về kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ nhập khẩu, tàiliệu kỹ thuật để xác định chính xác hàng hóa nhập khẩu).

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Ngô Minh Hải