TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------------
Số: 181/GSQL-GQ2
V/v: Giám sát tiêu hủy phế thải
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai
Cục Giám sát Quản lý đã nhận được công văn số 428/HQĐNa-GSQL ngày 28/03/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo vướng mắc thủ tục giám sát đối với phế thải theo hướng dẫn tại công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2011 của Tổng cục Hải quan; về vấn đề này, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau:
Vướng mắc của Cục Hải quan Đồng Nai phản ánh, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo. Khi có ý kiến của Bộ, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.
Khi chưa có văn bản hướng dẫn mới, thủ tục giám sát tiêu hủy đối với phế thải thực hiện theo công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2011 của Tổng cục Hải quan.
Cục Giám sát Quản lý thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Đình Kính